විශේෂඥ්‍ය අක්‍ෂි වෛද්‍ය සායනය

  • ඉන්ජෙක්ෂන් නැත 
  • මැහුම් නැත
  • වේදනාවක් නැත 
eyeclinic.lk-logo

ඇසේ සුද ඇති වන්නේ ඇයි ?

ඇසේ සුද ගැන දැනගන්න

අන්ධභාවය පිටු දකිමු !

ඔබට දියවැඩියාව ඇති නම් වසරකට වරක් ඇස් පරික්ෂා කරගන්න
Phaco machine

ෆෙකෝ යන්ත්‍රය මගින් ඇසේ සුද ඉවත්කිරීම නවීනතම ක්‍රමයයි

ඇසේ ඇති කරන මි. මි. 2ක් පමණ වන කුඩා කැපුමකින් සැත්කම සිදුකිරීමට මෙම නවීන යන්ත්‍රය උපකාරීවේ

දියවැඩියාව ඇති නම් වසරකට වරක් ඇස් පරික්ෂා කරගන්න

දියවැඩියා ඇස පිලිබඳව දැනගන්න 
eye_examination
Dr. dayawansa

විශේෂඥ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය කේ. ආර්. දයාවංශ

අක්ෂි රෝහල, කොළඹ

Dr K R Dayawansa is a board-certified consultant eye surgeon in Sri Lanka. He has vast experience in cataract surgery and thousands of patients had the best treatments from his surgeries. Currently, he is working in the eye hospital, Colombo.

He has done many presentations all over the world regarding cataract surgery including in the USA, Korea, Japan, India and many other countries.

ඇසේ සුද සැත්කමෙන් පසු උපදෙස්

ඔබේ අක්‍ෂි වෛද්‍යවරයා ලබාදුන් උපදෙස් අමතක ද ? එසේනම් එම විස්තර මෙතනින් ලබාගන්න

අන්ධභාවය පිටු දකිමු !

ඇස් පරික්ෂා කරගන්න